Huisreglement

reglementering in het salon

Rookverbod


Nino nails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand in de wetenschap. Nino nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Geen gelnagels onder de 16 jaar, noch met toestemming van de ouders
Bij geval van twijfel kan gevraagd worden om identiteitscontrole. Indien de cliënte jonger is zijn deze en hun ouders zelf aansprakelijk bij eventuele problemen

Garantie 5 dagen
Op nieuwe gelnagels. Lucht of loslating gel
Nino nails geeft de cliënt garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
De cliënte kunstnagels heeft laten plaatsen of behandelen door een ander nagelsalon ,zonder vooroverleg met Nino nails
De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
De client kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft beschadigd en
onderhoudtips niet in acht heeft genomen.

Nailart
Een voorbeeld toont van een aan te brengen Nail Art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte Nail Art motieven berust bij Nino nails
Indien de cliënt de aangebrachte Nail Art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nino nails deze kan hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
Ninonails mag foto's maken en plaatsen voor reclame

Beschadiging & diefstal
Nino nails heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

Geheimhouding
Nino nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak.

Aansprakelijkheid
Nino nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nino nails is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijk aandoeningen,besmettelijke ziektes, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nino nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Nino nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nino nails aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van behandelingen. Nino nails neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (al dan niet geautomatiseerd klantensysteem/ klantenkaart.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur vooran de afspraaafgaande ak aan Nino nails melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Nino nails 50% van de kosten voor behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Nino nails de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. In geval van te laat komen kan ik je vragen om een nieuw afspraak te maken als dit gaat om meer dan een 15 min vertraging. Wij proberen voor elke klant tijd te maken dus verwachten wij je op afgesproken tijdstip. 

Nino nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nino nails het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Tot slot een goed hygiëne in het salon is belangrijk bij onze dienstverlening.
Alle materialen en ruimte worden daarom netjes en hygiënisch aangepakt en tussen klanten door gezorgd voor een nette en propere tafel.

De behandelingen dienen cash betaald te worden, wij beschikken niet over een bankcontact.